• Formularz reklamacji towaru - dzieciecyswiat.com.pl

 

Grzegorz Kaczorowski

ul. Zaciszna 38 

27-440 Ćmielów

+48 505 183 836

dzieciecyswiat@dzieciecyswiat.com.pl

…………………………., dnia ……………………………………………

Imię i nazwisko Klienta(-ów):

..........................................................................

Adres Klienta (-ów)

..........................................................................

Reklamacja towaruNiniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu .........................................................................................

towar:  ................................................................................................................................... jest niezgodny z umową.

Niezgodność towaru z umową polega na:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Niezgodność towaru z umową została stwierdzona w dniu ..................................................... .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta żądam: 

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 43d ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 43d ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ................................. (słownie: …………………………………………………………………

 ...................................................................................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ........................................................................................................ / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie  art.43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …...................................................................... ...................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie  art.43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *


Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą oraz nabyłeś produkt w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, zaznacz właściwą odpowiedź:

Oświadczam, że umowa sprzedaży NIE MA dla mnie charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

Oświadczam, że umowa sprzedaży MA dla mnie charakter zawodowy, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej. 

Z poważaniem..................................... 

* niepotrzebne skreślić

Plik w formie PDF - https://dzieciecyswiat.com.pl/upload/dzieciecyswiat/02-Formularz-reklamacji-towaru-www-dzieciecyswiat-com-pl-aktualizacja-Omnibus.pdf